Strathclyde UV Forecast

Moderate5.1Glasgow

Moderate UV, 5.1

Moderate5.1Ayr

Moderate UV, 5.1

Moderate5.2Oban

Moderate UV, 5.2

Moderate5.6Port Ellen

Moderate UV, 5.6

Moderate5.3Campbeltown

Moderate UV, 5.3

Moderate5.3Lanark

Moderate UV, 5.3