Strathclyde UV Forecast

Moderate4.2Glasgow

Moderate UV, 4.2

Moderate4.7Ayr

Moderate UV, 4.7

Moderate4.3Oban

Moderate UV, 4.3

Moderate4.6Port Ellen

Moderate UV, 4.6

Moderate4.4Campbeltown

Moderate UV, 4.4

Moderate4.8Lanark

Moderate UV, 4.8