Strathclyde UV Forecast

Moderate4.4Glasgow

Moderate UV, 4.4

Moderate3.6Ayr

Moderate UV, 3.6

Moderate5.2Oban

Moderate UV, 5.2

Moderate4.5Port Ellen

Moderate UV, 4.5

Moderate3.9Campbeltown

Moderate UV, 3.9

Moderate3.9Lanark

Moderate UV, 3.9