Strathclyde UV Forecast

Moderate3.4Glasgow

Moderate UV, 3.4

Moderate5Ayr

Moderate UV, 5

Moderate5.4Oban

Moderate UV, 5.4

Moderate5.3Port Ellen

Moderate UV, 5.3

Moderate4.9Campbeltown

Moderate UV, 4.9

Moderate3.8Lanark

Moderate UV, 3.8