Strathclyde UV Forecast

Moderate4.6Glasgow

Moderate UV, 4.6

Moderate4.8Ayr

Moderate UV, 4.8

Moderate3.4Oban

Moderate UV, 3.4

Moderate4.4Port Ellen

Moderate UV, 4.4

Moderate4.3Campbeltown

Moderate UV, 4.3

Moderate4.9Lanark

Moderate UV, 4.9