Strathclyde UV Forecast

Moderate5.6Glasgow

Moderate UV, 5.6

Moderate4.7Ayr

Moderate UV, 4.7

Moderate5.4Oban

Moderate UV, 5.4

Moderate5.7Port Ellen

Moderate UV, 5.7

Moderate5.8Campbeltown

Moderate UV, 5.8

Moderate4.6Lanark

Moderate UV, 4.6