Ceredigion UV Forecast

Moderate5.9Aberystwyth

Moderate UV, 5.9

High6.2Tregaron

High UV, 6.2

High6Penbryn

High UV, 6